BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në Nenit 22 dhe  25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

  • Specialist në Sektorin e Shërbimit Social

 

Lloji i diplomës:   Diplomë në Shkencat Sociale dhe Shkencat e Edukimit

Niveli minimal i diplomës:  Bachelor

Kategoria e pagës:    IV-aIII-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist i Sherbimit Social

 

 

  • Specialist Jurist

Lloji i diplomës: Diplomë në “Shkencat Juridike”

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës: IV-a- III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Specialist Jurist