BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun III, pika 21/a e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, pas verifikimit paraprak për ngritjen në detyre për pozicionin:

 

  • Përgjegjes në Sektorin e Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Shendetësisë

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Verifikim paraprak