BASHKIA VAU DEJËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

  •  Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore

Niveli i diplomës: Master Shkencor

Kategoria e pagës: III-a/1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Vend i Lire Pune, Pergjegjes, Bashkia Vau Dejes