BASHKIA VAU DEJËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, për pozicionin:

 

“Drejtor i Drejtorisë së Informimit Publik, Medias, Statistikës dhe IT”

 

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Kategoria e pagës:    II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Shpallje Drejtor i Drejtorise se Informimit Publik, Medias, Statistikes dhe IT