BASHKIA VAU DEJËS, VEND I LIRE PUNE

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas verifikimit paraprak të kantidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 

“Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës”

 

Kanditati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është Z. Renado Doda.