BASHKIA VAU DEJËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32 të  Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, VIII të VKM-se nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND së” ndryshuar me VKM nr.388 date 06.05.2015 “ Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM nr. 118, datë 05/03/2014 “, kreu VIII si dhe ne mbeshtetje te ligjit. Nr. 139/2015  “Per Veteqeverisjen Vendore” shpall procedurat për plotësimin e vendit të lirë të kategorisë së  lartë drejtuese per pozicionin

 

  • Sekretar i Pergjithshem – kategoria e pages I-b ;
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR  Sekretar Shpallje.