BASHKIA VAU DEJES – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejes në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, pika 11 e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve  njofton se për  pozicionin:

  • 1 (një) Përgjegjes në Sektorin e Planifikimit Urban dhe Manaxhimit të Territorit.

 Mbyllet procedura pa konkurent dhe pa fitues.

 

  • 2 (dy) Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore

 Mbyllet procedura pa konkurent dhe pa fitues.

 

  • 1 (një) Përgjegjes në Sektorin e Rregjistrimit dhe Kontabilizimit të të Ardhurave, Drejtoria Ekonomike.

 Mbyllet procedura pa konkurent dhe pa fitues.