BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II, pika 13 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015 , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, pas verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë për pozicionin:

• 1. Përgjegjes në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe PAK

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazen e dytë të konkurimit për ketë pozicion është:

1. Znj. Nazire Brahimi
Testi me shkrim do të zhvillohet ditën e Premte datë 15.11.2019, ora 10.00, në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Bashkia Vau Dejës.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e Premte datë 15.11.2019, ora 13.00, në Sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, Bashkia Vau Dejës.