BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenit 22 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për pranimin në kategorinë ekzekutive njofton se, për pozicionin:

2 (dy) vend vakante “Specialist të Burimeve Njerëzore”, kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas pikëve të grumbulluara) janë:

1. Znj.Ermira Jeri
2. Znj.Snezhana Gjonaj

1 (një) vend vakant “Përgjegjes në Sektorin e Planifikimit Urban dhe Menxhimit të Territorit”, kandidati fitues është:

  1. Ana Shurdha