BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II, pika 10/a e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar.  Në përfundim të verifikimin për levizjen paralele të plotësimit të pozicionit të shpallura vakan për konkurim

  • Përgjegjes në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe PAK

Mbyllet procedura e levizjes paralele pa konkurentë dhe pa fitues.