BASHKIA VAU DEJES, SHPALLJE FITUESI

Bazuar ne ligjin Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut III, te Vendimit te
Keshillit te Ministrave. Nr.242, date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e
ulet dhe te mesme drejtuese”, i ndryshuar ne perfundim ne fazes se vleresimit te kandidateve per
konkursin e zhvilluar per levizje paralele ne nivelin e mesem drejtues njofton se per pozicionin:

  • “Drejtor ne Drejtorine e Burimeve Njerezore “, kandidati fitues eshte: Znj. Xhuana Kaçi

 

Bashkia Vau Dejes ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin Civil” i ndryshuar si
dhe te pikes 24 te kreut III, te Vendirnit nr.242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, pas
verifikimit paraprak te kantidateve, per permbushjen e kushteve per ngritjen ne detyre dhe
pranim ne sberbimin civil, dhe kritereve te vecanta te percaktuara ne shpalljen per konkurim,
njofton se per pozicionet:

  • “Pergjegjes i Sektorit te Auditit te Brendshem”
  • Kanditati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurimit eshte Znj. Arta Paluku.