BASHKIA VAU DEJES, SHPALLJE FITUESI

Bazuar ne nenin 26 te Ligjit Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut III,
pika 39 e Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.242, date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve
te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, i ndryshuar, ne perfundim te fazes se
vleresimit te kandidateve per konkursin e zhvilluar per ngritjen ne detyre ne nivelin e ulet
drejtues njofton se per pozicionin:

  • “Pergjegjes ne Sektorin e Burimeve Njerezore “, kandidati fitues eshte: Znj. Ermira Jeri