Bashkia Vau Dejës – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut VII, pika 9/b e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 243, datë 18.03.2015   , “Për pranimin, levizjen paralele, përiudhen e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar.  Në përfundim të verifikimin paraprak të aplikanteve për pranimin në shërbimin civil për pozicionet e shpallura për konkurim:

 

  • 3(tre) Specialist në Sektorin e Protokoll-Arkives.

 

                  Kalon në fazen e dyte të konkurimit

 

                  z.Ndoc Marku

 

  • 4(katër) Specialist Jurist në Sektorin Ligjor,&Sektorin e Kadastres & Sektorin e Planifikimit Urban dhe Menaxhim Territori

 

Kalojnë në fazen e dytë te konkurimit

 

znj.Dorina Lekaj

znj.Aurora Shkoza

z.Armando Filipi

 

Provimi me shkrim zhvillohet me datë 08.11.2019, ora 10.00 në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

 

Intërvista e strukturuar me gojë zhvillohet me datë 08.11.2019, ora 13.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillt Bashkiak.