BASHKIA VAU DEJES, SHPALLJE FITUESI

Bazuar ne ligjin Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreu III, te Vendimit te
Keshillit te Ministrave Nr.242, date 18.03.2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e
ulet dhe te mesme drejtuese”, i ndryshuar, ne perfundim te fazes se vleresimit te kandidateve per
konkursin e zhvilluar per levizje paralele ne nivelin e mesern drejtues njofton se per pozicionin:

Drejtor ne Drejtorine e Informimit Publik, Medias, Statistikes dhe IT, kandidati fitues
eshte: Z. Bib Miria