BASHKIA VAU DEJES, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejes ne zbatim te nenit 26 te ligjit Nr, 152/2013 “Per nepunesin civil”, i
ndryshuar, si dhe Kreul III, pika 21/a e Vendimit nr.242, date 18.03.2015 te Keshillit te
Ministrave “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet drejtuese”, i ndryshuar. ne
perfundim te fazes se verifikimit paraprak per levizjen paralele, njofton se per pozicionin:

  • Pergjegjes i Sektorit te Zhillimit te Turizmit dhe Trashegimise Kulturore

Mbyllet procedura e levizjes paralelc per kategorine e ulet drejtuese pa konkurente dhe pa
fitues.