BASHKIA VAU DEJËS, SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenin 26 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe Kreut III, pika 39, 43 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për ngritjen në detyrë në nivelin e mesëm drejtues njofton se për pozicionin:

Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”, kandidati fitues është:  Znj. Manjola Gjoni

Përgjegjës në Sektorin e Statistikës, Informimit Publik dhe Medias ”, kandidati fitues është: Z. Arion Prenga