BASHKIA VAU DEJËS, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 dhe 23 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, pika 14 e Vendimit nr 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për pranim në shërbimin civil njofton se për pozicionin:

 

 

Specialist në Sektorin e Asistencës Ligjore, Kontratave dhe Çështjeve Gjyqësore, kandidati fitues është:

 

 

· Znj. Barbara Haxhari