BASHKIA VAU DEJËS, SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenin 26 pika 1 ,të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar në Kreun II, pika 28 e Vendimit Nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për ngritjen në detyrë në nivelin e ulët drejtues njofton se, për pozicionin:

 

“Përgjegjës në Sektorin e Buxhetit dhe Financës”, kandidati fitues është:

Z. Renado Doda