BASHKIA VAU DEJES, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe kreut VII, pika 22 e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin”, i ndryshuar, në përfundim të konkurimit, njofton se për pozicionin:

 

· Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore

 

 

 

Kandidati fitues është Znj. Mirela Lala.