BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut VII, pika 9/b e Vendimit nr 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, levizjen paralele, përiudhen e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar.  Në përfundim të fazës së vlerësimit për verifikimin paraprak të aplikanteve për levizje paralele në pozicionet:

 

  • 3(tre) Specialist në Sektorin e Protokoll-Arkives.
  • 2(dy) Specialist Jurist në Sektorin Ligjor.
  • 1(një) Specialist Jurist në Sektorin e Kadastres.
  • 1(një) Specialist Jurist në Sektorin e Planifikimit Urban dhe Menaxhim Territori.

 

Mbyllet procedura e verifikimit paraprak për levizjen paralele pa konkurent dhe pa fitues.