BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, pika 2 e Vendimit nr 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, levizjen paralele, përiudhen e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar.  Në përfundim të fazës së vlerësimit të verifikimin paraprak të aplikanteve për pozicionin:

  • 2(dy) Specialistë në Sektorin e Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë

 Kualifikohen për fazën e dytë të konkurimit për pranimin në shërbimin civil:

  • Melita Vjerdha
  • Ndoc Ndoci

 

Provimi me shkrim zhvillohet me datë 01.11.2019, ora 10.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

Intervista e strukturuar me goje zhvillohet me datë 01.11.2019, ora 13.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.