BASHKIA VAU DEJES- SHPALLJE FITUESI

BASHKIA VAU DEJES- SHPALLJE FITUESI

 

 

SHPALLJE FITUESI PËR PRANIMIN, LEVIZJEN PARALELE, PËRIUDHEN E PROVES DHE EMERIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(SPECIALIST)

 

Në zbatim të Nenit 23, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, në VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, në Kreun VI, pika 12, e Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, levizjen paralele, përiudhen e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,  Bashkia Vau Dejës, shpall fitues në pozicionin:

 

 

  • Specialist në Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore, shpallet fitues,

Znj. Rovena Lepi