BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR  PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Bazuar në nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun IV, pika 2  e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 243, datë 18.03.2015 , “Për pranimin, levizjen paralele, përiudhen e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar”, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për pozicionet:

  • 2 (dy) Specialist në Sektorin e Diaspores, Projekteve dhe Kordinimit me Donatoret.

Kandidat i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pranimin në shërbimin civil për keto pozicione është:

  1. Z. Juli MARKU

 

  • 1 (nje) Specialist ne Drejtorine e Planifikimit te Territorit dhe Investimeve Publike

Kandidat i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pranimin në shërbimin civil për ketë pozicion është:

  1. Znj. Gerralda GOGAJ

 

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Aseteve.

Mbyllet procedura e verifikimit praraprak për ketë pozicion pa konkurent dhe pa fitues.

 

  • 2 (dy) Specialist në Sektorin e Protokollit dhe Arkives

Mbyllet procedura e verifikimit praraprak për ketë pozicion pa konkurent dhe pa fitues.

 

  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Vetërinarisë

Mbyllet procedura e verifikimit praraprak për ketë pozicion pa konkurent dhe pa fitues.