BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

 

Bazuar në nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun IV, pika 2  e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 243, datë 18.03.2015 , “Për pranimin, levizjen paralele, përiudhen e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar”, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për pozicionet:

  • 3 (tre) Specialist në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike.

 

Mbyllet procedura e levizjes paralele për këto pozicione pa konkurent dhe pa fitues.