BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenit 26 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun III, pika 21/a e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 243, datë 18.03.2015 , “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar”, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë për pozicionet:

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Social.
  • Përgjegjës i Sektorit të Investimeve Publike.
  • Përgjegjës i Sektorit të Aseteve

 

Mbyllet procedura e ngritjes në detyrë për këto pozicione pa konkurent dhe pa fitues.