BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR  LEVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Bazuar në nenit 26 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun II, pika 11 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazes së verifikimit paraprak për  levizjen paralele për pozicionet:

 

  • Përgjegjes i Sektorit të Shërbimit Social.
  • Përgjegjes i Sektorit të Investimeve Publike
  • Përgjegjes i Sektorit të Aseteve

Mbyllet procedura e levizjes paralele për keto pozicione pa konkurent dhe pa fitues.