BASHKIA VAU DEJES – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

(DREJTOR DREJTORIE)

(PËRGJEGJËS SEKTORI)

Niveli minimal i diplomës: “Master Shkencor”,

Kategoria e pagës:

Drejtor Drejtorie:        II-b

Përgjegjës Sektori:      III-a/1

Bazuar në nenin 26 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreut III, pika 22 e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për ngritjen në detyre për  pozicionet e shpallura për konkurim:

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
  • Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe Prokurimeve Publike
  • Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve Publike

Mbyllet procedura e ngritjes në detyre për keto pozicione pa konkurentë dhe pa fitues.

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike

 Fitues i verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë për ketë pozicion është:

 1. Znj. Ana Shurdha