BASHKIA VAU DEJES – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenin 26 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreut II, pika 11 e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për lëvizje paralele, njofton se për  pozicionet:

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
  • Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike
  • Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe Prokurimeve Publike
  • Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”,

Kategoria e pagës:

Drejtor Drejtorie: II-b

Përgjegjës Sektori: III-a/1

 

 Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese pa konkurentë dhe pa fitues.