BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenit 23 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV, pika 14, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar me datë 27.12.2019,për pranimin në kategorinë ekzekutive njofton se, për pozicionet:

 

1 (një) vend vakant “Specialist Jurist”, kandidat fitues është:

 

  1. Xhuana Kaçi

 

1 (nje) vend vakant “Specialist Ekonomist”, kandidat fitues është:

 

  1. Eraldo Geci

 

1(nje vend vakant “Specialist në Sektorin e Shërbimit Social”,kandidat fitues është

 

  1. Jesmina Lika