BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenit 23 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV, pika 14, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për pranimin në kategorinë ekzekutive njofton se, për pozicionet:

 

1 (një) vend vakant “Specialist Mirëmbajtje të Infrastruktures se Komunikimeve Elektronike IT”,kandidat fitues është:

  1. Denis Shkoza

2 (dy) vende vakant “Specialist në Sektorin e Bujqësisë”, kandidat fitues (të renditur sipas pikëve të   grumbulluara) janë:

  1. Aldo Game
  2. Ardjana Vasija.