BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të kreut VII, pika 9/b e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave , në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë

Mbyllet procedura e levizjes paralele pa konkurentë dhe pa fitues

 

  • Përgjegjës në Sektorin e Rregjistrimit dhe Kontabilizimit të të Ardhurave, Drejtoria Ekonomike

Mbyllet procedura e ngritjes në detyrë pa konkurentë dhe pa fitues.