BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

 

Bazuar në nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut III të i Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për ngritjen në detyrë në nivelin e ulët drejtues njofton se, për pozicionin:

– 1 (një) vend vakant “Përgjegjes në Sektorin e Vetërinarisë”, kandidat fitues është shpallur:

Znj. Arta Gjonaj