BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në kreut VII, pika 7 e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për levizjen paralele njoftojme se për pozicionin:

 

  • Specialist Mirëmbajtje të Infrastruktures se Komunikimeve Elektronike IT

 

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për kete pozicione, pa konkurentë dhe pa fitues

 

  • 2 (dy) Specialistë në Sektorin e Bujqësisë

 

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për kete pozicione, pa konkurentë dhe pa fitues