BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenit 22 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar me datë 08.11.2019, për pranimin në kategorinë ekzekutive për pozicionet:

 

4 (kater) vende vakante “Specialist Jurist”, kandidat fitues (të renditur sipas pikëve të   grumbulluara) janë:

  1. Dorina Lekaj
  2. Aurora Shkoza
  3. Armand Filipi

 

3 (tre) vende të shpalluar vakante “Specialist në Sektorin e Protokoll Arkives”, kandidat i shpallur fitues  është:

  1. Ndoc Marku