BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreut II, pika 13 e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulet dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për levizjen paralele njoftojme se për pozicionin:

 

  • “Pergjegjes në Sektorin Ligjor”, Drejtoria Ekonomike.
  • 2 (dy) Specialistë në Sektorin e Buxhetit dhe Finances.
  • 4 (kater) Specialist në Sektorin e të Ardhurave.

 

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për ketë pozicion punë, pa konkurentë dhe pa fitues.