BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në Kreun II, pika 13 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, pas verifikimit paraprak për levizjen paralele për pozicionin:

“Përgjegjes në Sektorin e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave”, kalon në fazen e dytë të konkurimit

  1. Zeqir Ujka

Intërvista e strukturuar me goje zhvillohet diten e premte datë 22.11.2019, ora 13.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.