BASHKIA VAU DEJES – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II, pika 13 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr 242, datë 18.03.2015   , “Për plotësimin e vendeve te lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, pas verifikimit paraprak për levizjen paralele për pozicionin:

 

 

  • “Përgjegjes në Sektorin e Arsimit,Rinisë,Sportit dhe Shendetësisë”

 

 

Mbyllet procedura për levizjen paralele pa konkurent dhe pa fitues