BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut VII, pika 7 e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për pranimin në kategorine ekzekutive  njoftojme se për pozicionet:

  • 8 (Tetë) Specialistë në Drejtorine e Planifikimit Urban dhe Menaxhim Territori.

 

Kalon në fazen e dytë të konkurimit

  1. Emanuel Mardoda
  • 2(dy) Specialist në Sektorin e Audit të Brendshem.

 

Kalon në fazen e dytë të konkurimit.

 

Znj. Arta Paluku

Njoftojmë aplikantet se testimi me shkrim zhvillohet ditën e martë datë 26.11.2019, ora 10.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashiak.

Intërvista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e martë datë 26.11.2019, ora 13.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.