BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në nenit 22 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për pranimin në kategorinë ekzekutive njoftojme se, për pozicionin:

 

2 (dy) vend vakante “Specialist në Sektorin e Arsimit, Rinise,Sportit dhe Shendetesise:, kandidat fitues (të renditur sipas pikëve të   grumbulluara) janë:

 

  1. Melita Vjerdha
  2. Ndoc Ndoci