BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJE FITUES

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, në VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, në Kreun III, pika 39,43, e Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar,  Bashkia Vau Dejës, shpall fitues të procedurën së ngritjes në detyrë, dhe pranimi nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e mesme drejtuese, në pozicionet:

 

  • Drejtor në Drejtorinë Juridike Prokurimet Publike dhe Integrimit”,

Kandidat fitues shpallet

  1. Z.Kristi Bajo.
  • Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike,

Kandidat fitues shpallet

  1. Znj. Ana Shurdha