BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, pika 4/b e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për pranimin në kategorinë ekzekutive, për pozicionet e shpalluara për konkurim,

  • 6 (gjashtë) Specialist në Drejtorinë Ekonomike.

Kalojnë në fazën e dytë të konkurimit  aplikantet e poshtëshenuar:

  1. Alber Ndoci
  2. Geraldi Rrotani
  3. Renado Doda
  4. Sander Vathaj

Znj.Romina Gjondrekaj

 

Njoftojmë aplikantet e sipërcituar se testimi me shkrim do të zhvillohet ditën e Premte me datë 06.12.2019, ora 10.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashiak.

Intërvista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e Premte me datë 06.12.2019, ora 13.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

 

 

  • Përgjegjes në Sektorin e Veterinarise.

Është kualifikuar për të vazhduar fazen e dytë të konkurimit.

Znj.Arta Gjonaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 06.12.2019, ora 10.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

Intërvista e strukturuar me goje do të zhvillohet me datë 06.12.2019, ora 13.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.