BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJA E FITUESIT

Bazuar në nenin 26 pika 4, e ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) në Kreun III, pika 43, e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për ngritjen në detyrë në nivelin e ulët drejtues njofton se , për pozicionin:

 

“Përgjegjës në Sektorin e Arsimit, Rinise, Sportit dhe Shendetesisë”, kandidati fitues i pranuar nga jashtë shërbimit civil është:

 

  1. Devis Peci