BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, pika 4/b e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për pranimin në kategorinë ekzekutive, për pozicionet e shpalluara për konkurim,

· 1 (një) Specialist Jurist, Drejtoria Ekonomike.

Kalon në fazën e dytë të konkurimit:

Znj. Xhuana Kaçi

· 1(një) Specialist Ekonomist, Drejtoria Ekonomike.

Kalon në fazen e dytë të konkurimit.

Z. Eraldo Geci

· 1(një) Specialist në Sektorin e Shërbimit Social.

Kalon në fazen e dytë të konkurimit

Znj. Jesmina Lika

Njoftojmë aplikantet e sipërcituar se testimi me shkrim do të zhvillohet ditën e Premte me datë 27.12.2019, ora 10.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashiak.

Intërvista e strukturuar me gojë do të zhvillohet ditën e Premte me datë 27.12.2019, ora 13.00, në Sallen e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak