BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJA E FITUESIT

Bazuar në nenit 23 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV, pika 14, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për pranimin në kategorinë ekzekutive njofton se, për pozicionet:

1 (një) vend vakant “Specialist në Njësinë e Auditit të Brendshëm”, candidate fituese (e renditur sipas pikëve të grumbulluara) është:

1. Znj. Arta Paluku

1 (një) vend vakant “Specialist në Drejtorine e Planifikimit Urban”, kandidati fitues (i renditur sipas pikëve të grumbulluara) është:

1. Z. Emanuel Mardoda