BASHKIA VAU DEJËS – SHPALLJA E FITUESIT

Bazuar në nenin 26 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe Kreut III të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për ngritjen në detyrë në nivelin e ulët drejtues njofton se , për pozicionin:

 

1(një) vend vakant “Përgjegjës në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe PAK”, kandidati fitues është:

 

  1. Nazire Brahimi