BASHKIA VAU DEJES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejes ne zbatim te nenit 26 te Ligjit Nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i
ndryshuar, si dhe Kreut III, pika 21/a e Vendimit nr.242, date 18.03.2015 te Keshillit te
Ministrave “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet drejtuese”, i ndryshuar, ne
perfundim te fazes se verifikimit paraprak per levizjen paralele, njofton se per pozicionin:

  • Pergjegjes i Sektorit te Zhvillimit te Turizmit dhe Trashegimise Kulturore

Mbyllet procedura e levizjes paralele per kategorine e ulet drejtuese pa konkurente dhe pa
fitues.