BASHKIA VAU DEJES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejes ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin Civil” i ndryshuar si
dhe te pikes 24 te kreut III, te Vendimit nr.242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, pas
verifikimit paraprak te kantidateve, per permbushjen e kushteve per ngritjen ne detyre dhe
pranim ne sherbimin civil, dhe kritereve te vecanta te percaktuara ne shpalljen per konkurim,
njofton se per pozicionet:

  • “Pergjegjes i Sektorit te Zhvillimit te Turizmit dhe Trashigimise Kulturore”

Kanditati i kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurimit eshte Znj. Entela Kolaj.