BASHKIA VAU DEJËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas verifikimit paraprak të kantidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, dhe kritereve të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionet:

  • “Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit të Turizmit dhe Trashigimisë Kulturore”

Kanditati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është Znj. Entela Kolaj.