BASHKIA VAU DEJËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas verifikimit paraprak të kantidatëve, për përmbushjen e Kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të vecanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

  • “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore”

Kanditati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është Znj. Ermira Jeri.

Data dhe vendi i zhvillimit të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, do t’i njoftohet individualisht kandidatit.