BASHKIA VAU DEJES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II, pika 11 e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për lëvizje paralele, njofton se për pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, Kategoria e pagës: III-a/1

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele pa konkurentë dhe pa fitues.